LẠY THÁNH GIUSE
Lm Nguyên Lễ

1: Giữa cuộc đời bao nguy biến. Người vẫn sáng trong niềm tin, vững vàng cậy trông Chúa liên, son sắt tín trung một niềm.

ĐK: Lạy Thánh Giu-se, Xin Ngài cầu cho chúng con, vững vàng niềm tin sắt son, luôn biết sống theo gương Ngài. Lạy Thánh Giu-se, Xin Ngài hằng thương đỡ nâng, giữa cuộc đời bao khó khăn, cho con biết sống vui bình an.

2: Hướng lòng về bên Cha Thánh, trần thế chúng con hợp hoan, khấn cầu Ngài xin Chúa ban, muôn phúc xuống cho trần gian.