LỄ DÂNG 10
Công Giáo & Dương Quang

1. Đây ly rượu nồng ươm bao nhọc nhằn, đây bánh trắng thơm hương hoa cuộc đời. Xin dâng về Ngài mong sao nhậm lời, không đáng Chúa ơi nhưng trông cậy Ngài.

ĐK: (Cùng hiệp dâng lên) Cùng hiệp dâng lên, con xin dâng lên tòa cao sang hiệp với Giê-su. (Người đã hiến) Người đã hiến thân mình để làm giá cứu độ cho trần gian thoát ách tội tình.

2. Như hương nhiệm mầu bay lên tòa Ngài, nghi ngút khói hương ươm bao tình người. Bao nhiêu tội đời ăn năn sầu buồn, không xứng Chúa ơi nhưng trông cậy Ngài..