TÁM MỐI PHÚC THẬT
Hùng Lân

1. Phúc cho ai có lòng khó nghèo, vì Nước Trời dành cho kẻ ấy. Phúc cho ai than khóc buồn thương, vì sẽ được Chúa Trời (an) ủi an.

a) Chúng con nay mừng chư thánh hiển vinh. (b. Chúng con sẽ được hạnh phúc Thiên Đình). Khác chi những giòng họ lãnh ấn. Mặc áo trắng dài cầm cành lá, lá thắng trận. Ngợi chúc Chúa ngự ngai vàng giữa "chiến binh".

2. Phúc cho ai hiền lành trong lòng, vì gia nghiệp là Nước hằng sống. Phúc cho ai khao khát đường ngay, vì sẽ được Chúa Trời (an) ủi an.

3. Phúc cho ai thương người như mình, vì sẽ được Thiên Chúa thương đến. Phúc cho ai trí tịnh lòng ngay, vì sẽ được thấy Người trên Nước thiêng.

4. Phúc cho ai xây dựng hoà bình, vì sẽ được làm con của Chúa. Phúc cho ai bị bách hại vì chân lý, vì sẽ được Nước Trời nên của riêng.

5. Phúc cho con khi bị lăng mạ, hoặc bị bách hại, vu khống, vu khống. Phúc cho con chịu khổ vì Cha, vì sẽ được thưởng hậu (muôn) gấp muôn.