TẤM LÒNG DÂNG CHÚA HÀI NHI
Phan Ngọc Hiến


Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng vàng ròng trung kiên. Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng mộc dược thứ tha. Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng nhủ hương dâng hiến, bao nhiêu hy sinh lao nhọc vất vả trong đời.

Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng vàng ròng yêu thương. Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng mộc dược cảm ơn. Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng nhủ hương san sẻ, cho vơi đau thương bất hạnh trong biết bao người

ĐK: Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con, không có chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi