DẦU SỐNG DẦU CHẾT
Nguyễn Như


ĐK: Mặc dầu là sự sống, dầu sự chết, khổ đau hay tương lai xa gần, dẫu thiên thần trời cao, không chi tách rời được tình yêu Chúa ra khỏi lòng ta, không chi bắt buộc được tình yêu Chúa ta phải lìa xa.

1. Chính Chúa sai Con Một vì yêu xuống trần, mặc thân xác, chết nhục thân để cứu phàm nhân. Lòng trời ai suy thấu, ôi lạ lùng thay, những con người được trở nên công chính thẳng ngay.

2. Có Chúa bênh vực thì nào ai sánh bì, dẫu nguy khốn, chớ lo buồn xao xuyến làm chi! Đoàn người nên nhân chứng sống cho tình yêu đã anh hùng nguyện hy sinh dâng hiến tình yêu.

3. Ai gieo trong lệ sầu buồn than khóc nhiều, lòng cay đắng hãy một niềm tin Chúa tình yêu. Mùa gặt mai sau lúa chín đã trổ bông, lúc trở về lòng hân hoan xin Chúa thưởng công.