CA NHẬP LỄ (CN1MV)
Lm. Kim Long


ĐK: Con nâng hồn lên tới Chúa. Con nâng hồn lên tới Chúa, lạy Chúa, con tin cậy ở nơi Ngài. Xin đừng để con xấu hổ. Đừng để quân thù reo hò thắng thế, vì ai trông cậy Chúa sẽ chẳng hổ ngươi.

1. Xin thương chỉ lối bước Chúa cho con, dạy con nẻo đường của Ngài. Vì đường lối Chúa công minh, xin dạy con bởi ngày ngày con tựa nương Chúa Ngài là Đấng Cứu Độ.

2. Qua bao đời Chúa vẫn xót thương liên, xin nhớ lượng từ ái Ngài. Vì lòng Chúa mãi vô biên, xin đừng chấp những vong ân ngay hồi niên thiếu, cầu khẩn Chúa xoá tội.

3. Xin cho đoàn tín hữu chúng con đây nhiệt tâm làm việc tốt lành hầu chờ đón Đức Ki-tô đang ngự đến, để được Người cho ở bên hữu và hưởng phúc Nước Trời.