ĐỨNG DẬY
Trần Anh Linh

ĐK: Đứng dậy, Giê-ru-sa-lem hỡi! Đứng dậy! Giê-ru-sa-lem hỡi! Hãy lên núi cao đưa mắt xem phương trời đông. Kìa Thiên Chúa đem niềm vui cho tâm hồn. Đứng dậy, Giê-ru-sa-lem hỡi! Đứng dậy! Giê-ru-sa-lem hỡi! Chúa sắp đến rồi Chúa sắp đến rồi Người đem ơn phúc cho mọi nơi.

1. Người là Đấng Cứu Tinh muôn loài trông đợi. Người là Đấng Chúa Cha hứa từ muôn đời. Hãy vui lên, hãy ca lên, mừng Người đang đến. Hãy hân hoan, hãy loan tin, Người đã đến gần.

2. Người là sức sống ban cho đoàn chiên Người. Người là ánh sáng soi chiếu tận muôn đời. Hãy vui lên, hãy ca lên, mừng Người đang đến. Hãy hân hoan, hãy loan tin, Người đã đến gần.

3. Người cầu Chúa chí nhân thương đoàn chiên lạc. Mà tặng Đấng Cứu Tinh cứu chuộc nhân loại. Hãy vui lên, hãy ca lên, mừng Người đang đến. Hãy hân hoan, hãy loan tin, Người đã đến gần.

4. Người vừa cất áo tang bao trùm khắp miền. Và Người đã đến trao vương miện huy hoàng. Hãy vui lên, hãy ca lên, mừng Người đang đến. Hãy hân hoan, hãy loan tin, Người đã đến gần