XIN PHỤC HỒI CHÚNG CON (Tv79)
Vũ Đình Ân

ĐK. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

1/ lạy mục tử nhà Ít-ra-en Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ

2/ Lạy Chúa tể là Chúa thiên binh từ trời cao nhìn xem đến phàm dân đây, xin thăm vườn nho cũ của Ngài, những chồi búp non Ngài ban sức mạnh

3/ Ra tay chở che Đấng bên ngai, cùng gìn giữ và ban sức mạnh của Chúa, chúng con nguyện chẳng muốn xa Ngài, suốt đời chúng con tụng ca danh Ngài