BAN ƠN CỨU ĐỘ (Tv.84)
Vũ Đình Ân

ĐK. Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.

1/ Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, là lời chúc bình an cho dân Người, Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa

2/ Ân nghĩa nay, hòa bình công lý, hội ngộ giữa trần gian trong ân tình, tín nghĩa mọc từ trái đất này cho công lý nhìn xuống

3/ Chính Chúa sẽ tặng ban lộc phúc, và từ đất trổ sinh hoa trái ngọt, công lý sẽ đi trước mặt Người mở đường cho Người đi.