LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI
Vũ Đình Ân

ĐK. Tôi là tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho ngay để Chúa đi, hãy sửa đường cho ngay để Chúa đi.

1. Người đến sau tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người có trước tôi, tôi đến để làm chứng cho Người.

2. Được Chúa sai đi, bao gian khó nào đâu có lo gì. Vì bên Chúa đây, tôi mỗi ngày được sống vui thay.

3. Đường Chúa đi qua, mau uốn nắn và san lấp cho bằng. Đường cong uốn ngay, luôn sẵn sàng chờ Chúa đêm ngày.

4. Trần thế cao sang, bao danh tiếng rồi cũng sẽ phai tàn. Chỉ có Chúa thôi, niềm hoan lạc hạnh phúc chan hoà.