VINH QUANG CHÚA
Nguyên Hữu

ĐK: Vinh quang Chúa ta sắp tỏ hiện. Vinh quang Chúa ta sắp tỏ hiện. Và mọi người sẽ thấy và mọi người sẽ thấy ơn Cứu Độ của Chúa chúng ta.

1. Hãy an ủi dân Ta, hãy an ủi dân Ta. Hãy báo cho Xi-on : Thời tang tóc từ nay không còn.

2. Mắt con nhìn thấy Chúa, mắt con nhìn thấy Chúa. Đấng Cứu Tinh muôn dân nguồn ánh sáng rạng soi gian trần.

3. Chính môi miệng An-na, trước cung điện Đức Chúa. Đã cất lên câu ca và minh chứng về Đức Ki-tô.

4. Chúa đã dựng trái đất, với muôn vật muôn dân. Chúa vẽ nên không gian và cho nước biển khơi lan tràn.

5. Hãy vươn mình cao lên hỡi Cửa Đền đáng kính. Hãy gắng vươn lên cao để Vua rất hiển vinh ngự vào.

6. Đức Vua là ai đây? Đức Vua là ai đây? Chúa Chí Tôn oai phong là Vua khắp càn khôn uy hùng.