TÌNH THƯƠNG CHÚA (Tv.88)
Vũ Đình Ân

Đáp: Lạy Chúa tình thương Chúa đời đời con ca tụng

1/ Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu

2/ Xưa Chúa phán: đây giao ước Ta chọn, dòng dõi ngươi ta thiết lập đến ngàn đời

3/ Đây Thiên Chúa là núi đá cứu độ, Người yêu thương muôn thuở thành tín trọn tình