TỪ NGÀN XƯA
Trần Văn Huyến

ĐK: Từ ngàn xưa tiên tri loan báo Trinh Nữ sẽ thụ thai. Từ ngàn xưa tiên tri loan báo Trinh Nữ sẽ sinh Đấng cứu đời. Người ta sẽ tôn Ngài làm Vua mãi mãi. Người ta sẽ gọi Ngài "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

1. Trinh Nữ sẽ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Linh. Trinh Nữ sẽ hạ sinh Cứu Chúa Vua an bình.

2. Trinh Nữ đã được ân được nghĩa với Đấng Chí Tôn. Ơn thánh đã tràn lan có Chúa luôn trong hồn.

3. Minh ước Chúa lập ra cùng với vua Đa-vít xưa. Cho mãi tới ngàn thu Chúa hứa ban miêu duệ.

4. Thiên Chúa sẽ thực thi lời hứa với Đa-vít xưa. Cho xuất phát tự Vua, Đấng Cứu Tinh oai hùng.