CA NGUYỆN KÍNH THÁNH GIUSE
Lm. Nguyễn Duy

Kính chào Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế, Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Chúa đã trao Con Một của Chúa cho Ngài, Mẹ Ma-ri-a đã tin tưởng nơi ngài, Chúa Ki-tô đã lớn lên thành người cùng với ngài. Kính lạy thánh Giu-se diễm phúc, xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin ban cho chúng con ơn thánh, lòng thương xót và can trường. Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. A-men.