XIN MẸ DỦ LÒNG XÓT THƯƠNG
Trịnh Vĩnh Thành


1/ Bao linh hồn ngày đêm khóc than trong luyện hình để đền bù tội lỗi trót mang nơi trần gian. Nhờ người thân thương nhớ đến, nhờ Mẹ thương nâng đỡ, Chúa thương tha thứ tội khiên.

ĐK: Cúi xin Mẹ dủ lòng xót thương kêu van nài lòng Chúa bao dung, bao linh hồn được ơn thứ tha, Chúa đưa về nghỉ yên đời đời.

2/ Bao linh hồn ngày đêm khóc than trong luyện hình khẩn cầu Mẹ nhỏ chút nước mát lên hồn con. Giờ còn ai thương nhớ đến và nguyện xin Thiên Chúa xót thương cho kiếp tội nhân.