CA MỪNG TỬ ĐẠO
Trần Minh Hứa


1/ Mừng là mừng Chư Thánh đã khải hoàn chiến thắng. Vang lừng qua gian khổ nhục hình giờ hiển vinh trên nơi cực linh. Dẫu rằng phải hy sinh, luôn một lòng kính tin. Tin rằng hạnh phúc Nước Trời là phần phúc, phúc thật quang vinh.


ĐK: Hát khen mừng thánh tử đạo việt nam, tô son đất việt bằng gương sáng anh hùng. Phúc phúc lộc Chúa đã ban cho dân tộc. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa muôn đời.


2/ Mừng là mừng Chư Thánh, Thánh tử đạo dũng khí phi thường, bao gian khó coi thường, dù đầu rơi xác thân tả tơi, luôn một lòng trung kiên, tin vào Chúa cứu tinh. Anh hùng cương quyết xưng mình vì danh Chúa nên được tôn vinh.


3/ Mừng là mừng Chư Thánh, Thánh anh hùng chí khí kiên cường. Đem ánh sáng Tin Mừng gieo tình thương đến, gieo ngàn phương, cho cuộc đời phong sương, lao tù chẳng vấn vương, đức tin cương quyết trung thành, thành gương sáng cho đời soi chung.