NGƯỜI LÀ BỤI TRO
Nguyên Hữu

ĐK: Người là bụi tro hãy nhớ là thân tro bụi ! Mai sau người sẽ trở về bụi tro.

1. Vì A-đam đã không vâng lời nên Thiên Chúa tuyên án cho người. Đất từ nay mọc lên gai góc cho đến khi người về bụi tro.

2. Cùng kêu xin trước ngai Vua Trời, Ngài là Cha thương xót muôn đời. Chính Ngài ban nguồn ơn tha thứ cho những ai khóc than tội nhơ.

3. Nguyện xin tha thứ những lỗi lầm cho dân đã sa ngã bao lần. Chúa đừng xem tội con dân Chúa nhưng dẫn đưa dân về đàng ngay.