LỐI BƯỚC CỦA NGÀI (Tv. 24)
Đinh Công Huỳnh

ĐK. Lạy Chúa! Xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.

1. Xin chỉ bảo con lạy Chúa đường lối công bình, xin Ngài bảo ban hướng lòng con tìm theo chân lý. Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con, sớm hôm con hằng trông cậy vào Ngài mà thôi.

2. Nghĩa nặng tình sâu lạy Chúa xin hãy nhớ lại, qua dòng thời gian mãi ngàn sau Ngài luôn trung tín. Nguyện Chúa dủ tình thương đến thân phận con, tuổi xuân trót dại lỡ lầm phụ tình trời cao.

3. Chúa hằng từ nhân thương xót và luôn chính trực, thương kẻ tội nhân chỉ đường ngay tìm theo công chính. Ngài dẫn kẻ hèn tiến bước trên đường ngay, giúp ai sai lạc biết tìm nẻo đường công minh.

Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. Al-le-lu-ia!