CHÚA MỘT NIỀM THƯƠNG XÓT
Lm. Xuân Thảo

ĐK: Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót chúng sinh, Chúa không ghét bỏ loài nào mà Chúa đã tạo thành.

1. Nhân loại chúng con bao tội lỗi nhưng Chúa hằng nhắm mắt làm ngơ, để chúng con kịp ăn năn sám hối, mà được Chúa thứ tha. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Chúa chúng con thờ.

2. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con. Này con đến ẩn náu, con đến ẩn náu bên Ngài.