CHIỀU XƯA TRÊN THÁNH GIÁ
Lm. Từ Duyên


ĐK. Chiều xưa Chúa Giê-su được treo lên Thập Giá, và ở đó Ngài gục chết đớn đau. Ngài chết đền tội thay cho muôn muôn con người, và Ngài chết để làm chứng Chúa yêu thương loài người.

1. Con nay lặng quỳ dưới chân Ngài, cầu mong van xin Ngài thứ lỗi. Rồi khi con đây chạy đến Ngài, đừng chê con vướng bao tội đời.

2. Con đây nhiều lần đã xa Ngài, chạy theo dương gian nhiều lầm lỗi. Và khi con đây tìm đến Ngài, Ngài ơi! Thương mến con trọn đời.

3. Con xin tình Ngài hãy phủ đầy, để con tin yêu Ngài luôn mãi. Ngài ơi! Con xin Ngài dắt dìu để con vui bước trong cuộc đời.