XIN MINH XÉT CHO CON
Thiên Duyên


ĐK: Xin minh xét cho con ôi lạy Chúa, bênh đỡ con khỏi những người ác tâm, xin thương cứu thân con ôi lạy Chúa, bởi chính Ngài là sức mạnh hồn con.

1. Giờ đây, con tiến lên bàn thánh, dâng lên câu hát với muôn lời kinh. Ngợi ca Con Chúa hiến thân khổ hình, cho muôn người được hưởng ơn tái sinh.

2. Nguyện xin Thiên Chúa thương trợ giúp, cho con luôn biết sống theo đường ngay. Nguyện theo gương Chúa hiến trao thân mình, mai sau này được hưởng muôn phúc vinh.