VÀO THÀNH THÁNH (Lễ Lá)
Nguyên Hữu

1. Xưa Chúa vào thành Thánh Xi-on dân Do Thái tung hô chào đón. Tiên báo Người Phục Sinh vinh thắng. Nay chúng ta đồng thanh hát rằng: Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng! Hoan hô Đấng đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Hoan hô Đấng Cứu Tinh oai hùng.

2. Dân chúng vừa được biết tin vui, Chúa Cứu Thế nay đang ngự tới. Vang tiếng hò đổ xô ra đón. Nay chúng ta đồng thanh hát rằng: Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng! Hoan hô Đấng đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Hoan hô Đấng Cứu Tinh oai hùng.