NẾU CÓ THỂ ĐƯỢC
Nguyên Hữu

1. Nếu có thể được lạy Cha! Xin cho chén này qua đi qua đi khỏi con. Nếu ý Cha định, chén này con nay phải uống, con xin làm tròn ý Cha.

ĐK: Xin vâng, vâng theo ý Ngài hiện tại dĩ vãng tương lai. Xin vâng, vâng theo ý Ngài, đời con dẫu lắm chông gai. Xin vâng, vâng theo ý Ngài ngàn năm kiên vững không lay. Xin vâng, vâng theo ý Ngài, nộp mình cứu vớt nhân loài.

2. Ghé mắt thương nhìn lạy Cha! Trong cơn khốn cùng thân con lo âu mỏi mòn. Máu rướm thân mình, khiếp sợ con như gục ngã, Cha ơi hộ phù đỡ nâng.

3. Lễ tế chiên bò giờ đây Cha không chấp nhận nhưng Cha cho con xác thân. Lúc đến trong đời, cúi đầu khiêm cung thề hứa, con xin hoàn thành lễ dâng.