TÔN VINH BA NGÔI
Lm. Phạm Liên Hùng


1. Xin tôn vinh, tôn vinh Một Chúa Ba Ngôi. Xin tôn vinh Ngôi Cha toàn năng Đấng dựng nên đất trời Xin tôn vinh Ngôi Con giáng sinh cứu đời Xin tôn vinh và Ngôi Ba Thánh Linh thánh hóa muôn người Xin tôn vinh ngàn đời tôn vinh.

Tutti: Xin tôn vinh một Chúa uy linh cao vời. Xin tôn vinh với người dương thế. Xin tôn vinh Thiên Chúa muôn cao. Xin tôn thờ quyền phép nhiệm mầu.

2. Xin tôn vinh, tôn vinh Một Chúa Ba Ngôi Xin tôn vinh Ngôi Cha toàn năng thiết lập bao công trình Xin tôn vinh Ngôi Con gánh mang tội tình Xin tôn vinh và Ngôi Ba Thánh Linh ban xuống ơn lành Xin tôn vinh ngàn đời tôn vinh.

3. Xin tôn vinh, tôn vinh Một Chúa Ba Ngôi Xin tôn vinh Ngôi Cha toàn năng Đấng ngày đêm quan phòng Xin tôn vinh Ngôi Con đến ban hy vọng Xin tôn vinh và Ngôi Ba Thánh Linh soi sáng muôn lòng Xin tôn vinh ngàn đời tôn vinh.