HIẾN LỄ ĂN NĂN
Đinh Công Huỳnh

1. Của lễ tiến Chúa từ nhân mang nặng bao vấn vương trần gian. Ngày tháng chất ngất tội nhơ nguyện xin Chúa thứ tha lỗi lầm. Yếu đuối mọn hèn đời con với xác thân phàm mỏng manh vẫn luôn sai phạm Chúa ơi nguyện xin thanh tẩy nên sạch trong.

ĐK. Con xin dâng tâm tư tự hối, ăn năn. Bao năm qua đi hoang tìm chốn xa hoa. Cúi xin Ngài thương rửa con bằng nước ân tình. Để cuộc đời con trở nên tinh khiết vẹn tuyền.

2. Nguyện Chúa chớ chấp tội con tuy Ngài biết thân con bụi tro. Một kiếp sống quá mỏng manh nhờ ơn Chúa mới nên vững mạnh. Chính xác thân này Ngài luôn yêu thương đổ tràn hồng ân để con đêm ngày dõi theo đường ngay nẻo chính nơi Ngài thôi.