XIN SAI THÁNH LINH
Sr. Tường Vy

ĐK. Lạy Chúa! Xin sai Thánh Linh đến, để Ngài đổi mới (để Ngài) đổi mới địa cầu.

1. Này hồn tôi lên tiếng ca mừng Chúa. Thật kỳ diệu thay kiệt tác Chúa làm nên.

2. Ngài thở hơi cho chúng sinh được sống. Và Ngài canh tân toàn thế giới đẹp xinh.

3. Nguyện ngàn năm Danh Chúa luôn ngời sáng. Và trọn đời con xin hát kính ngợi khen.