DÂNG LÊN NGÀI
Gm. Nguyễn Văn Hòa & K.Tâm


1. Dâng lên Ngài tình yêu hôn ước một đời son sắt trung trinh. Tiến dâng Ngài tình yêu thắm nồng luôn gắn bó thiết tha ân tình. Dâng lên Ngài tình yêu thánh hiến tình yêu hiến tế Can-vê với lễ vật đời con bé mọn xin thánh hiến tiến dâng lên Ngài.

ĐK: Dâng xin dâng lên Ngài rượu bánh sẽ nên Máu Thịt, thần lương nuôi dưỡng bao tâm hồn. Dâng xin dâng lên Ngài nhờ tay Đức Nữ Trinh tình yêu cuộc đời dâng hiến.

2. Dâng lên Ngài tình yêu thắp sáng. Từng ngày ân phúc chứa chan. Tiến dâng Ngài đời bao dãi dầu bao phấn đấu đắng cay u sầu. Dâng lên Ngài niềm tin thắp sáng niềm tin sắt đá trung kiên với lễ vật đời con bé mọn xin thánh hiến tiến dâng lên Ngài..