THÁNH THỂ 2
Nguyễn Chánh

1. Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh Chúa. Chúa Ki-tô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình.

ĐK. Và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc nhắc nhớ cho ta. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng. Al-le-lu-ia!

2. Ta hát mừng mầu nhiệm cao quý. Chúa muôn dân đã hiến trọn xác thân. Để cứu rỗi chuộc khắp muôn dân muôn đời.