CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ĐK. Này Phê-rô (Này Phê-rô) con là Đá (chính con là Đá) trên viên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy (Hội Thánh của Thầy) Này Phê-rô (Này Phê-rô) con là Đá (chính con là Đá) trên viên đá này Thầy xây Giáo Hội vững bền (Hội Thánh vững bền).

1. Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời quyền ở dưới đất và ở trên trời. Cửa địa ngục sẽ chẳng hề chiến thắng vì Thầy chọn con thống lĩnh Giáo Hội.

2. Lạy Chúa chí thánh hằng sống muôn đời Ngài là Ngôi Hai tạo tác muôn loài. Chỉ mình nơi Chúa là nguồn sức sống để cuộc đời con mãi luôn trông cậy.

3. Lời Chúa sống mãi tận đến muôn đời cầu Ngài ban cho niềm tin vững vàng. Từng ngày đi tới mở mang Hội Thánh dựng xây nước Chúa giữa nơi thế trần.