LỜI MỜI GỌI
Fa Thăng

ĐK. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta.

1/ Anh em hãy nên trọn lành, như Cha anh em ở trên trời.

2/ Như Cha đã sai Thầy đi, hôm nay anh em hãy theo Thầy.

3/ Ai tin mến yêu vào Cha, không lo ăn chi uống thứ gì.