TÌNH CHA
Lm. Thái Nguyên

1. Tình Cha là dòng sông, êm xuôi nguồn hạnh phúc. Con là chiếc lá nhỏ, trôi bao giờ cho xiết. Nên xin được mục nát, cuốn theo dòng sông sâu.

ĐK. Ôi nhiệm mầu tình Cha quá thẳm sâu, thương con nào ai thấu, cao vượt cả đất trời. Lòng con nay mê say tình yêu Chúa, muốn sống chết trong tay Ngài, muốn biến tan trong tình Ngài.

2. Tình Cha là đồi dâu, tươi xanh mầu hạnh phúc. Con là kiếp sâu tằm, ăn bao giờ cho hết. Nên xin được gục chết, chết trên đồi dâu xanh.

3. Tình Cha là đồi thông, ươm thơ mùa thu vắng. Con là kiếp ve sầu, kêu bao giờ cho thấu. Nên xin được ẩn giấu, dưới nương đồi thông reo.