KHI CON CÓ CHÚA
Đặng Đình Khoa


Có Chúa là có tất cả, an bình, tự do, no ấm. Có Chúa đời yên vui tháng ngày, dẫu còn gian khó lầm than. Khi con thuộc về Chúa, chính Ngài dìu dắt đỡ nâng. Dù đi trong tối tăm, lòng con luôn vững tin, Ngài đưa con đến nơi, bình an trên cõi đời. Phúc thay người luôn được Thiên Chúa ở cùng.

Có Chúa là có tất cả, hy vọng, tình yêu, lẽ sống. Có Chúa đời không vương nỗi buồn, giữa ngàn giông bão trầm luân. Trên con đường dương thế, mấy người đời không lắng lo. Ngày mai ăn uống chi, rồi tương lai cháu con. Ngày mai, mai sẽ lo, tìm cho ta Nước Trời. Phúc thay người luôn được Thiên Chúa ở cùng.

Có Chúa là có tất cả, công bình, tự do, nhân ái. Có Chúa hằng yêu thương dẫn đường, đưa về nẻo chính đường ngay. Phúc thay người luôn được Thiên Chúa ở cùng.