THÁNH VỊNH 131
Minh Tâm


Đáp 1: Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Vua Đa-vít tổ tiên Người.

Đáp 2: Lạy Chúa xin đứng lên để cùng hòm bia uy linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.

1. Ở Ép-ra-tha vừa khi nghe nói: Này hòm bia ở cánh đồng. Người ngự đó ta hãy đến mau phủ phục ở trước bệ rồng.

2. Chúa hãy đứng lên để cùng hòm bia ngự về chốn nghỉ ngơi. Vì Đa-vít trung thần Chúa xin chớ xua người Chúa xức dầu.

3. Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít Người chẳng bội tín bao giờ. Thề rằng: “Chính con của ngươi Ta sẽ đặt thừa kế ngai vàng”.

4. Xi-on Chúa chọn làm nơi cư trú vì Người ưa thích nơi này. Người đã phán: “Ta nghỉ nơi Ta sẽ ngự trị mãi nơi này”.

5. Chính ở chốn này tặng cho Đa-vít này một dòng dõi uy hùng. Ngọn đèn sẽ luôn rực sáng Ta thắp cho kẻ đã xức dầu.