THƯƠNG NHỚ XI-ON
Lm. Thành Tâm


1. Trên bờ sông Ba-by-lon ta ra ngồi ta khóc nức nở mà tưởng nhớ ngươi Xi-on ơi! Trên những cành dương liễu ta tạm gác, tạm gác cây đàn vì thương nhớ ngươi Xi-on ơi!

ĐK. Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem hỡi! Nếu lòng này đã quên ngươi rồi thì lưỡi ta đây sẽ chẳng thốt nên lời, thì lưới ta đây sẽ chẳng thốt nên lời.

2. Bọn lính canh đòi ta hát xướng lũ cướp này mời gượng vui lên: "Hát đi một bài ca quen Xi-on nhạc thánh thử xem một bài".

3. Bài ca kính Chúa Trời làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người? Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem hỡi! Nếu lòng này đã quên ngươi rồi thì tay gảy đàn cũng tê bại rồi, thì tay gảy đàn cũng tê bại rồi.