AI CHO HỒN CON
Lm. Kim Long


ĐK: Ai cho hồn con đôi cánh, tung bay về nơi cung thánh, đến cùng Thiên Chúa yêu thương, cõi lòng nhẹ mối sầu vương.

1. Mang thân phận lưu đày, u hoài năm tháng nguôi ngoai. Đêm lại đêm nhớ quê nhà, ngày lại ngày nuốt châu sa.

2. Như chim lạc xa đàn, đêm ngày tê tái kêu than. Xin được lui bước quay về, vì một lần lỡ u mê.

3. Như nai vàng u buồn, đi tìm khe suối trong luôn. Nghe từng hơi gió thu về, ngập ngừng nhìn khắp sơn khê.