YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG
Lm. Kim Long


1. Vì thương mến nhân gian Chúa trao ban chính Con Một dấu yêu. Nhận gánh muôn tội tình vì Chúa yêu thương đến cùng.

ĐK. Nay con muôn đáp đền tình Chúa không bờ không bến. Xin là tấm bánh bẻ ra để muôn người bổ dưỡng. Xin là đầy tớ trung kiên phục vụ Chúa và anh em.

2. Vì thương mến nhân gian Chúa Con xin đến tuân hành ý Cha. Nhận lãnh muôn khổ hình: Người đã yêu thương đến cùng.

3. Vì thương mến nhân gian Thánh Linh ban xuống muôn vàn phúc ân. Hằng sáng soi giữ gìn nhịp bước đi lên tới cùng