CON TIN MỘT NGÀY
Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Con tin một ngày sẽ đến, con tin đi về với Chúa, mến thương Ngài đang ngóng chờ. Con tin rằng có thiên đàng, con tin rằng các thiên thần, hát khen thờ Chúa muôn đời.

ĐK. Chúa ơi! Mơ về với Chúa, hát khen tình Chúa cao vời, với muôn thần thánh dâng lời ngợi khen. Chúa ơi! Dâng lời kính chúc, phúc vinh lời ca thắm tình. Dẫn con về Chúa suối nguồn bình an.

2. Con vui cuộc đời dưới thế, ra đi xây đời bác ái, báo tin tình Chúa hải hà. Con tin rằng có một ngày, co ra quỳ trước nhan Ngài, kính dâng cuộc sống cho Ngài.

3. Con tin quê trời bước tới, con tin một đời sống mới, vững tin lòng Chúa chí từ. Con tin rằng có Thánh Thần, con tin Mẹ Chúa uy quyền, dám xin cùng Chúa ơn lành.