ĐIỀU RĂN MỚI
Lm. Hoàng Kim


ĐK: Chúa phán rằng: Ta cho các con một điều răn mới; là yêu thương nhau, như chính Ta đã yêu các con.

1. Yêu thương như Thầy đã yêu. Thầy yêu đến chết cũng vì đoàn con.

2. Hôm nay gương Thầy cho các con, Thì hãy bắt chước để làm cho nhau.

3. Ai tuân lệnh truyền của Ta, Thì sẽ ở mãi trong tình yêu Ta.

4. Không ai yêu được như người, Người dâng mạng sống cho kẻ mình yêu.

5. Yêu nhau dấu hiệu chứng minh. Đoàn con là chính môn đồ của Ta.