DÙ TÔI NÓI
Lm. Vinh Hạnh

A. Dù tôi nói những ngôn ngữ loài người và thiên sứ. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ như đồng kêu hay não bạt ầm ngân.

B. Dù tôi có ơn nói tiên tri, thông biết mọi khoa học, thông biết mọi nhiệm mầu. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ như đồng kêu hay não bạt ầm ngân.

A. Dù tôi có Đức Tin sung mãn, Đức Tin chuyển núi di sông. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ là hư vô!

B. Dù tôi phân phát hết gia tài, nuôi sống kẻ nghèo hèn. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi không được ích gì!

A+B. Dù tôi hy sinh đem dấn thân vào ngọn lửa hồng. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi không được ích gì.