CUỘC SỐNG MÃI VẦN XOAY
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK. Dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, như trời đất bốn mùa cuộc sống cứ thế mãi vần xoay.

1. Có thời để sinh ra, có thời để chết đi. Có thời để cày cấy, có thời để phí hoang. Có thời để giết chết, có thời để chữa lành. Có thời để tàn phá, nhưng cũng có thời để dựng xây.

2. Có thời để khóc lóc, có thời để múa ca. Có thời để than van, có thời để hát vui. Có thời để vất hết, có thời để gom lại. Có thời để gần nhau, nhưng cũng có thời để lìa xa.

3. Có thời để tìm thấy, có thời để mất đi. Có thời để gìn giữ, có thời để phá tan. Có thời để xé nát, có thời để vá lại. Có thời để câm nín, nhưng cũng có thời để vùng lên.

Coda. Một thời để yêu thương, một thời để oán thù. Một thời gây chinh chiến, và một thời sẽ bình yên.