TÔI VUI SƯỚNG
Lm. Kim Long


ĐK. Tôi vui sướng khi nghe nhủ rằng: Nào chúng ta lên nhà Thiên Chúa. Đến nơi rồi đây bên trong cửa thành đô. Chúng ta dừng chân Gia-liêm ơi!

1, Bao chi họ thuộc Gia-vê đều dồn chân tiến tới. Vì Gia-liêm thánh điện là đô thị của muôn dân.

2. Bao công đường dựng nguy nga thuộc hoàng gia Đa-vít. Và muôn dân tuôn về cùng thi hành lễ nghi xưa.

3. Bao kinh nguyện tặng Gia-liêm cầu bình an luôn mãi. Ngàn năm nơi lũy thành còn vang dậy lời hoan ca.

4. Anh em tụ họp nơi đây một tình thương kiên vững. Vì Gia-liêm thánh điện tượng trưng một niềm vui chung.