XIN ĐOÁI THƯƠNG
Hải Triều

ĐK: Lạy Chúa xin đoái thương thân hèn tội lỗi. Phần con đâu dám ngước trông lên trời cao.

1. Con vương bao tội khiên ẩn mình phía xa xa bàn thờ. Trông nhan Cha cực linh, vạn lạy Chúa con đã biết tội mình.

2. Con đấm ngực thở than hồn khóc lóc ăn năn vô vàn. Xin ân Cha từ nhân, dủ tình thương tha thứ hết tội tình.

3. Quá khứ bao buồn đau Ngài thương đỡ nâng con đêm ngày. Con hân hoan lời hát ngợi mừng Chúa tình yêu vẫn ngập tràn.