NÀI XIN THIÊN CHÚA
Vinh Hạnh


1. Nài xin Thiên Chúa, xin Chúa thương tôi hèn yếu, Nhờ lòng khoan dung, xin Chúa rửa sạch vết tội.

2. Vì nay tôi biết tội lỗi tôi phạm cùng Chúa, Và còn đang tâm, tôi đã làm điều gian tà.

3. Này đây ôi Chúa, tôi đã sinh trong tội lỗi, Mẹ hoài thai tôi trong cảnh vi phạm lỗi tội.

4. Này đây Thiên Chúa ưa thích tấm lòng thuỷ chung, Và trong thâm tâm cho biết khôn ngoan nơi Người.

5. Bằng chùm kinh giới, xin rẩy tôi nên sạch nhơ, Rửa tôi sạch trong, trong trắng hơn làn tuyết trời.

6. Làm tôi nghe tiếng khoan khoái vui tươi lòng trí, Thịt xương tôi đây xưa Chúa đánh nay vui mừng.

7. Này tôi tội lỗi, xin Chúa ngoảnh mặt làm thinh, Tẩy rửa sạch trong bao vết nhớp nhơ lỗi tội.

8. Nài xin Thiên Chúa cho trí tâm tôi tịnh khiết, Và cải tân tôi, tâm trí cương kiên trung thành.

9. Đừng từ bỏ tôi xa cách dung nhan cực thánh, Đừng để lòng tôi xa cách Thánh Linh Chúa Trời.

10. Làm tôi hân hoan thụ lĩnh bao ơn lành Chúa, Và đỡ nâng tôi, nâng với tinh thần trung hậu.

11. Này đây tôi sẽ chỉ lối Chúa cho tội nhân, Rồi đây tội nhân quay bước trở về với Người.

12. Nài xin Chúa cứu khỏi chết đau thương, lạy Chúa! Miệng lưỡi tôi đây ngợi khen Chúa Trên công bình.

13. Nài xin Thiên Chúa, xin đoái thương mở miệng tôi, Này miệng tôi đây sẽ tán dương Người muôn đời.

14. Của lễ hy sinh dâng tiến không đẹp lòng Chúa, Của lễ toàn thiêu giờ đây Chúa không ưng thuận.

15. Của lễ dâng Chúa đây chính linh hồn tự hối, Một lòng ăn năn khiêm tốn Chúa không chối từ.

16. Nhờ lòng lân tuất mưa xuống Si-on ngàn phúc, Jê-ru-sa-lem xây cất vách tường siêu tàn.

17. Này đây dâng tiến vật tế lễ trên bàn thánh, Người thương thuận ưng, của lễ hy sinh công bình.

18. Hiển vinh Ngôi Cha, Ngôi Chúa Con, Ngôi Thần Linh, Đời đời muôn kiếp tạ ơn Chúa Trời khoan hồng.