ĐƯỜNG LÊN NÚI SỌ
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Đôi chân bé nhỏ xin được theo gót Chúa lên đồi Can-vê xưa tự hiến trên bàn thờ. Xưa Chúa vác thánh giá dạy con biết hy sinh. Xưa Chúa vác thánh giá dạy con sống quên mình để đời con thành những lời kinh. Xưa Chúa vác thánh giá một mình không có ai. Con xin vác thánh giá đời con bước theo Ngài để đời con thành lễ dâng mỗi ngày.

2. Đôi bàn tay bé bỏng ôm chặt cây thánh giá không buồn, không kêu ca chẳng khóc than thân phận. Xưa Chúa vác thánh giá dạy con biết hy sinh. Xưa Chúa vác thánh giá dạy con sống quên mình để đời con thành những lời kinh. Xưa Chúa vác thánh giá chuộc tội cho thế nhân. Con xin vác thánh giá đời con giữa gian trần để đời con thành lễ dâng chân thành.

Coda. Tôi xin chọn Chúa Ki-tô trên thập giá.