NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH THẦN
Lm. Vương Diệu

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Nguyện xin Chúa đến sưởi ấm tâm hồn, soi sáng trí khôn, hướng dẫn hành động, thêm sức cho con bền vững tới cùng.

ĐK. Nguyện xin Chúa đến đổi mới chúng con, đổi mới địa cầu, đổi mới mọi người. Nguyện xin Chúa đến thánh hóa chúng con, thánh hóa mọi người, thánh hóa Hội Thánh Chúa.

Nguyện xin Chúa ban nguồn bảy ơn. Nguyện xin ban ơn trợ giúp chúng con. Tha thứ lỗi lầm, thuyên giảm bệnh tật, uốn nắn tâm tư, lòng trí, tâm hồn.