CHO CON ĐƯỢC THẤY
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Lạy Chúa! Xin dủ thương cho chúng con nhìn thấy tình thương của Ngài, nhìn thấy tình thương của Ngài.

1. Chúa đã tỏ tình thương thánh địa, tù nhân nhà Gia-cóp Ngài dẫn đưa về. Và Ngà đã thứ tha dân Ngài, mội lỗi lầm Ngài phủ lấp đi Ngài chẳng nhớ chi.

2. Đấng cứu độ dủ thương chữa lành, nguyện xin Ngài tha thứ mà dẫn con về. Ngài giận mãi chúng con sao Ngài, ngày qua ngày Ngài giận mãi chăng, Ngài giận mãi chăng?

3. Chúa hãy cho đoàn con thấy được tình thương của Chúa rợp bóng muôn đời. Nguyện cầu Chúa xuống ơn cứu độ, ơn cứu độ dành cho chúng con, danh cho chúng con.