CA MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lm. Phạm Liên Hùng

ĐK. Dù đòn vọt, dù gông cùm thử thách. Dù gian lao, dù phải chết đau thương. Vẫn yêu Chúa, vẫn kiên cường theo Chúa. Vẫn bền lòng, vẫn vượt khó, kiên cường.

Ôi! Ôi Các Thánh Anh Hùng Tử Đạo, niềm tự hào người Công giáo Việt Nam. Vinh Danh Thiên Chúa, thiện toàn con Hồng cháu Lạc nhịp nhàng tung hô.

1. Tạ ơn Chúa thương cho Các Thánh ơn đức tin, đức hạnh vẻ vang giúp Giáo Hội vững vàng phát triển, cho Danh Ngài hiện diện khắp nơi.

2. Nguyện Chư Thánh quan tâm tiếp sức cho đó đây tiếp tục dựng xây. Các xứ đạo mỗi ngày tốt đẹp, muôn muôn người nồng nhiệt dấn thân.

3. Nguyện Chư Thánh van xin với Chúa, ban đức tin chiếu tỏa ngàn dân. Giúp xã hội thấm nhuần sứ điệp, cho Tin Mừng trổ đẹp thắm xinh.