BÁNH TRƯỜNG SINH
Lm. Phạm Liên Hùng

(Tôi là Bánh) Tôi là Bánh trường sinh. Bánh từ trời ban xuống. (Ai ăn Bánh này) Ai ăn Bánh này sẽ sống muôn đời.

(Tôi là Bánh) Tôi là Bánh trường sinh. Bánh từ trời ban xuống. (Ai ăn Bánh này) Ai ăn Bánh này sẽ sống muôn đời.

Bánh Tôi ban tặng chính là Thịt Tôi. Rượu Tôi thết đãi chính Máu Tôi. Người năng lãnh nhận sống mãi sống hoài. Vì Thịt Tôi là của ăn. Máu Tôi là của uống.

Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi người ấy ở trong Tôi và Tôi cho sống lại trong hạnh phúc tuyệt vời.