DÂNG CHÚA
Lm. Xuân Hải

PK1/ Tựa làn hương thơm con dâng lên Chúa trót cả cuộc đời. Lạy Chúa bánh rượu đây con xin dâng để Vinh danh Chúa muôn đời.

ĐK. (Tựa làn hương thơm. Con xin nguyện dâng.) Chúng con xin dâng này đây hồn xác tâm tư với ước mơ xuân xanh. (Xin Chúa thương nhận) Như xưa đã nhận lễ dâng A-bi-lê đoàn con hiệp dâng. (tiến dâng.)

PK2/ Này cuộc đời con bao nhiêu cay đắng kính dâng lên Ngài. Lạy Chúa chính vì yêu, Chúa hy sinh làm lễ hy tế muôn đời.

PK3/ Hiệp lời tạ ơn con dâng lên Chúa khúc ca ân tình. Lạy Chúa bánh rượu đây con xin dâng để Vinh danh Chúa muôn đời.

ĐK. (Tựa làn hương thơm. Con xin nguyện dâng.) Chúng con xin dâng này đây hồn xác tâm tư với ước mơ xuân xanh. (Xin Chúa thương nhận) Như xưa đã nhận lễ dâng A-bi-lê đoàn con hiệp dâng. (tiến dâng.)

PK4/ Cuộc đời buồn vui mênh mang muôn lối bước đi theo Ngài. Lạy Chúa chính vì yêu, Chúa hy sinh làm lễ hy tế muôn đời.