HIẾN LỄ TINH TUYỀN
Phạm Đức Huyến


ĐK A. Đây bánh thơm với rượu nho tinh tuyền, xin hiệp dâng lên Chúa biết bao niềm vui với muôn đắng cay nỗi buồn.

ĐK B. Xin dâng lên tòa cao bánh miến rượu nho, xin dâng lên Chúa bao nhiêu nỗi ưu tư buồn vui cuộc đời.

1. Cùng dâng lên Chúa của lễ hy sinh. Xin Chúa vui nhận hiến lễ tinh tuyền (là) dâng tiến dâng. (ĐK B)

2. Cùng dâng lên Chúa dòng máu hiên ngang, xin Chúa vui nhận ban thưởng muôn vàn (là) ân phúc ân (ĐK B)

3. Cùng dâng lên Chúa hồn xác tâm tư, xin Chúa vui nhận che chở những ngày (là) nguy khó nguy (ĐK B)

4. Cùng dâng lên Chúa cuộc sống gian nan, xin Chúa vui nhận tuôn đổ xuống nguồn (là) ân thánh ân (ĐK A+B)